Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant RylceTsuyashi15/Female/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 36 Deviations 50 Comments 1,118 Pageviews
×

Newest Deviations

Favourites

My Name: TKLeeCr - LeeCr ( Tsukiriyo Kuran Lee Crossing souen )
Age: 14 

* Tính em khá hòa đồng và dễ gần :v Ai cũng có thể làm quen thoải mái
* Em des kh đẹp nói thẳng là chả bằng ai, nhưng mong các bác đừng làm mấy trò như Edit Cre hay Copy style của em :) :) 
* Nhưng Render em cut các bác có thể use thoải mái, miễn là hãy Watch hoặc Favourite cái render ý

deviantID

TKLeeCrossing's Profile Picture
TKLeeCrossing
RylceTsuyashi
Vietnam
* watch me :) :)
Interests

Comments


Add a Comment:
 
:iconmiiyu-2k1:
MiiYu-2k1 Featured By Owner Jun 21, 2015
- Watch lại cho mụ Lee =] mụ gift con đi mụ :3
Reply
:icontkleecrossing:
TKLeeCrossing Featured By Owner Jun 21, 2015
* mai đi con :v muộn mụ lười quá =)) hiha 
Reply
:iconmiiyu-2k1:
MiiYu-2k1 Featured By Owner Jun 21, 2015
nhớ nhe :3 gift con cái bìa á 
Reply
:icontkleecrossing:
TKLeeCrossing Featured By Owner Jun 21, 2015
* Mụ des xong cái bìa Coup của mụ đã :v r tính 
Reply
(1 Reply)
:iconaoitears:
Aoitears Featured By Owner Jun 9, 2015
watch back pls~^^
Reply
Add a Comment: